15 điều quan trọng của Sunshine Group quan 7 bạn nên biết

15 điều quan trọng của Sunshine Group quan 7 bạn nên biết

Đưãc nào khi đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong năm 2019 cça thË trưÝng BDS khu vñc Nam, dưÛi dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là Dòng s£n ph©m thé 2 cça t­p đoàn Sunshine Group ß k¿ ho¡ch " Nam ti¿n " trong lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn t¡i, căn hÙ chung cư Qu­n 7 đang đưãc trân trÍng r¥t nhïng sñ chú trÍng të bên chç đ§u tư.

Bài vi¿t dưÛi đây, SaleReal Team s½ Vài nét thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Nh­n xét Nhïng nguyên do Vưãt b­c mà Khách hàng không ra bÏ qua dñ án Sunshine Group t¡i khu vñc Qu­n 7 l§n này.

vË trí tÍa l¡c dÅ dàng cça căn hÙ Sunshine Diamond River

mÙt trong sÑ Nhïng dñ án có vË th¿ vàng cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. sß hïu quù đ¥t rÙng 11.2 hecta n±m hơn vË th¿ đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß thành trÍng điÃm cça khá các Quý khách hàng l«n chç đ§u tư chú ý.

bßi do khu này đang t¡o thå phát triÃn th§n tÑc nh¥t t¡i khu vñc bên Nam Sài Gòn, thé nh¥t đ¥y là giao thông H¡ t§ng, thå hình nên cça hàng lo¡t nút giao thông trong sÑ thành phÑ đang đưãc nh¥n m¡nh khá m¡nh. NÕi trÙi ngay ß Qu­n 7, ban qu£n lý giao thông đã mÛi lên k¿ ho¡ch cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ đ¿n khu đô thË lÛn Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn kinh t¿ xây dñng cça Qu­n 7 và khu vñc Nam nh¯c cùng trong tương lai.

ĐÓng thÝi, khá nhïng dñ án giao thông të Nhïng Qu­n lân c­n nÑi VÛi trung tâm hành chính Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công m¡nh m½ như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu Nam Sài Gòn đ¥y là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi VÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Các dñ án giao thông vëa mÛi nói trên v«n chưa đi vào ho¡t đÙng nhưng v«n t¡o thà m¥y të vài năm qua t¡i Qu­n 7 t¡o thå bi¿n đÕi r¥t l¹ m·t nhÝ Các tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu phía Nam Sài Gòn đã trß thành tâm nơi cça khá các ông m¡nh hơn ngành BDS tìm l¡i triÃn khai r¥t các Dòng s£n ph©m đem l¡i danh ti¿ng cça mình.

cùng đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng y¿u tÑ tñ v­y thu­n tiÇn dña tÍa l¡c mÛi sông Sài Gòn và giáp VÛi r¡ch Bà BưÛm, chánh do tÑ ch¥t này mà lúc Khách hàng sÑng t¡i đây s½ đưãc t­n hưßng khí h­u dÅ chËu nhÝ gió sông thÕi vô. Tuy th¿, vÁ viÇc thçy triÁu dâng d«n đ¿n tình tr¡ng ng­p úng là y¿u tÑ s½ không kh£ năng tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Quý khách cũng đëng c§n lo âu quá vì do UBND Qu­n 7 đã đËnh bưÛc quy ho¡ch và chu©n mñc bË mß rÙng đưÝng Đào Trí ĐÑi vÛi lÙ giÛi rÙng trên 40m.

cơ sß v­t ch¥t đÓng bÙ mà dñ án Sunshine Diamond River ©n chéa

tÍa l¡c vË trí thuÙc cÑt lõi cça khu vñc Nam đã mang tÛi sñ tiÇn lãi r¥t lÛn m¡nh cho Quý khách hàng trong tương lai, điÃn hình VÛi sñ hình thành cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi trÙi tiên ti¿n nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të lúc có thå xu¥t hiÇn cça tÑ ch¥t này kéo theo sñ hoàn thiÇn vÁ cÙng đÓng dân cư văn minh, toàn bÙ đã góp m·t thay đÕi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong sÑ nhiÁu 5 trß đ¿n đây.

phía c¡nh đ¥y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç tiÇn ích ngo¡i khu vñc nhÝ tÍa l¡c liÁn kÁ VÛi trung tâm hành chính Qu­n 7 VÛi Nhïng dËch vå như giáo dåc, y tiÅn, thương m¡i, vui chơi gi£i trí, vui chơi, ăn uÑng,... Là Nhïng cơ sß v­t ch¥t b­c nh¥t khu Nam Sài Gòn.

tiÇn ích nÙi khu vñc dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

Ngoài viÇc thëa hưßng tiÇn ích ngo¡i khu, thå l¯p đ·t đ§y đç cơ sß v­t ch¥t nÙi khu të chánh chç đ§u tư Sunshine Group cũng là tÑ ch¥t mà khá nhïng Quý khách quan tâm.

Cå thà đó là Nhïng tiÇn ích mang đ¿n m£ng non như m¡ng lưÛi cây non, vưÝn hoa ánh ki¿n, qu£ng trưÝng nưÛc, hÓ bơi Nhïng lo¡i,... K¿t thích hãp Các nhân tÑ này s½ mang l¡i cho Khách hàng càng không gian sÑng hòa thích hãp ĐÑi vÛi tñ v­y, vëa xây sñ thoáng mát, dÅ chËu cho toàn bÙ dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như hÇ thÑng trung tâm thương m¡i, VÛi thå s¯p x¿p linh ho¡t nhïng nhãn hàng s½ Làm phåc vå đưãc tiÇn ích mua s¯m cho Quý khách đi kèm ĐÑi vÛi tiÇn nghi vui chơi gi£i trí, vui chơi gi£i trí.

chç hàng 5 sao, điÁu kiÇn này đưãc c¥u trúc khá sang trÍng, tiên ti¿n trong sÑ t§m ch¿ bi¿n s½ mang đ¿n cho Khách hàng Nhïng món ăn ngon mang hương vË phong phú và phong phú.

hơn can ho Sunshine Diamond River quan 7 đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm SaleReal vÁ Các thông tin liên quan tÛi dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ đem tÛi Quý khách hàng nguÓn tin tham kh£o hïu nghi Giúp cho viÇc tìm ki¿m càng ch× sÑng nhanh chóng và thu­n lãi trên.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""